Plan 7
Plan 6
Plan 5
Plan 4
Plan 3
Plan 2
Plan 1
TLD
16GB
8GB
6GB
4GB
3GB
2GB
1GB
Ram

8Core – 3۰۰۰ Mhz – Intel®

6Core – 25۰۰ Mhz – Intel®

4Core – 2۰۰۰ Mhz – Intel®

3Core – 2۰۰۰ Mhz – Intel®

2Core – 2۰۰۰ Mhz – Intel®

2Core – 15۰۰ Mhz – Intel®

1Core – 1۰۰۰ Mhz – Intel®
CPU
5۰۰GB
2۰۰GB
15۰GB
1۰۰GB
75GB
6۰GB
3۰GB
HDD
1GB
1GB
1GB
1GB
1GB
1GB
1GB
Port
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Bandwidth
Location
Hetzner
Hetzner
Hetzner
Hetzner
Hetzner
Hetzner
Hetzner
Data Center
کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان
455.000 تومان
235.000 تومان
180.000 تومان
145.000 تومان
115.000 تومان
85.000 تومان
55.000 تومان
قیمت ماهیانه
خرید سرور مجازی
خرید سرور مجازی
خرید سرور مجازی
خرید سرور مجازی
خرید سرور مجازی
خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

قیمت واقعی و بروز ؛ کیفیت فوق العاده با تضمین ؛ تحویل سریع با پشتیبانی 24 ساعته